ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।

ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਮਾਂ – ਡੀਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 6 ਮਈ 2020

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ – ਡੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 6 ਮਈ 2020